7 / 100

Theo Luật Đất đai số 31/2024/QH15 quy định quyền và nghĩa vụ của công dân đối với đất đai, trong đó có quyền tiếp cận thông tin đất đai. Vậy quy định cụ thể thế nào?

Quyền và nghĩa vụ của công dân đối với đất đai được quy định cụ thể tại Điều 23, 24, 25 Luật đất đai 2024 như sau:

Nôi dung chi tiết..

  1. 1. Quyền của công dân đối với đất đai
  2. 2. Quyền tiếp cận thông tin đất đai
  3. 3. Nghĩa vụ của công dân đối với đất đai

1. Quyền của công dân đối với đất đai

– Tham gia xây dựng, góp ý, giám sát trong việc hoàn thiện và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về đất đai.

– Tham gia quản lý nhà nước, góp ý, thảo luận và kiến nghị, phản ánh với cơ quan nhà nước về công tác quản lý, sử dụng đất đai.

– Quyền về bình đẳng, bình đẳng giới trong quản lý, sử dụng đất đai.

– Tham gia đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất theo quy định của pháp luật; đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

– Nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho, nhận thừa kế, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất; mua, bán, nhận chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp là giá trị quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

– Thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của Luật này.

2. Quyền tiếp cận thông tin đất đai

– Công dân được tiếp cận các thông tin đất đai sau đây:

+ Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các quy hoạch có liên quan đến sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt;

+ Kết quả thống kê, kiểm kê đất đai;

+ Giao đất, cho thuê đất;

Bảng giá đất đã được công bố;

+ Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

+ Kết quả thanh tra, kiểm tra, giải quyết tranh chấp đất đai; kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai, kết quả xử lý vi phạm pháp luật về đất đai;

+ Thủ tục hành chính về đất đai;

+ Văn bản quy phạm pháp luật về đất đai;

+ Các thông tin đất đai khác theo quy định của pháp luật.

– Việc tiếp cận thông tin đất đai thực hiện theo quy định của Luật này, pháp luật về tiếp cận thông tin và quy định khác của pháp luật có liên quan.

3. Nghĩa vụ của công dân đối với đất đai

– Chấp hành đúng các quy định của pháp luật về đất đai.

– Giữ gìn, bảo vệ và phát triển tài nguyên đất.

– Tôn trọng quyền sử dụng đất của người sử dụng đất khác.